inside_banner

Bezpečnostné opatrenia pre lítium-iónové batérie

Starostlivosť

Lítiové batérie by mali byť chránené pred priamym vystavením deťom a domácim zvieratám.

Tvar 216

Výkon

①Lítiová batéria je ovplyvnená vonkajšou teplotou.V zime, keď je teplota nízka, sa výkon batérie dočasne zhorší a počet najazdených kilometrov a výkon sa zníži.

② Lítiová batéria sa vyznačuje tým, že výkon vybíjania sa zníži o viac ako 15 % pri 300 a viacnásobnom nabití/vybití.Ak sa doba používania skráti v dôsledku dlhého používania, mali by ste ho vymeniť za originálny v najbližšom bode.

Nabíjanie

① Lítiová batéria by sa mala používať iba s originálnou batériou a nabíjačkou dodávanou výrobcom.Akékoľvek problémy spôsobené používaním batérie, ktorú nevyrobil výrobca, zmiešaným používaním alebo používaním nabíjačky nie sú kryté výrobcom.

②Nabíjanie lítiovej batérie neoriginálnou nabíjačkou môže spôsobiť poruchu alebo požiar.

③Lítiová batéria by sa mala nabíjať na dobre vetranom, suchom mieste a okolo nabíjačky na mieste, kde sa nenachádzajú žiadne horľavé materiály.

④ Lítiová batéria by sa mala nabíjať pri teplote 0-45 °C a vybíjať pri teplote -10-60 °C.Nabíjanie alebo vybíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu môže spôsobiť poruchu, požiar alebo výbuch.

⑤V prípade prechodu z chladného vonku do teplého interiéru ho nabite po 1-2 hodinách.Tým sa zabráni kondenzácii vo vnútri produktu v dôsledku rozdielu teplôt.

Skladovanie

① Lítiové batérie by ste mali chrániť pred snehom, dažďom a priamym slnečným žiarením.Neskladujte ich ani nenabíjajte v kufri alebo horúcej miestnosti.Vyberte suché miesto a skladujte pri izbovej teplote (10 ~ 20 °C).

② Pri skladovaní na viac ako 3 mesiace nabite zostávajúcu úroveň batérie na 70 ~ 80 % (neskladujte úplne nabitú).

Príznak problémov, bezpečnosť

①Lithiová batéria by sa mala okamžite prestať vyrábať, ak je poškodená alebo ak dôjde k vytečeniu batérie, kyslému zápachu, deformácii vzhľadu atď., a kontaktujte miesto nákupu, aby ste získali technickú podporu a servis.

②Ak sa v produkte s lítiovou batériou zistí prehriatie, dym alebo vznietenie, okamžite zastavte nabíjanie a používanie, premiestnite produkt čo najskôr von a potom použite hasiaci prístroj, aby ste ho rozvinuli.Nestriekajte vodu ani neponárajte produkt, aby sa vyvinul, čo je nebezpečnejšie.

③Lítiová batéria má veľmi vysokú hustotu energie, takže ak batériu nabíjate dlhší čas v prípade skratu, vytečenia, zlej batérie atď., existuje možnosť vznietenia.Preto by ste sa mali vyhýbať nabíjaniu po dlhú dobu bez osoby a nabíjanie musí prebiehať vtedy, keď si je osoba vedomá, že možno predísť riziku neočakávaného požiaru.

Zneužitie

Ak dôjde k skratu lítiovej batérie alebo zmene polarity, prípadne ak dôjde k nárazu na batériu, môže dôjsť k poruche alebo požiaru.Ak si myslíte, že batéria bola ovplyvnená, mali by ste ju prestať nabíjať a používať a navštíviť najbližšie miesto na kontrolu.

Prítok vody

Mala by byť kontrolovaná, aby sa zabránilo vniknutiu vody do lítiovej batérie.Ak je nabíjačka pripojená vo vlhku, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Pozor

Odpojte batériu od hlavnej jednotky a zakážte nabíjanie, opätovnú inštaláciu alebo používanie iných aplikácií.

Dispozícia

Likvidácia (Pri likvidácii lítiovej batérie by mala byť batéria oddelená od produktu v mieste nákupu alebo v blízkosti miesta, aby nedošlo ku skratu na nabíjacej a vybíjacej svorke. Pri likvidácii ju zlikvidujte ako priemyselný odpad.

Nebezpečenstvo!

Demontáž batérie je zakázaná: Na demontáž, úpravu a opravu batérie sa nevzťahuje záruka.


Čas uverejnenia: 2. novembra 2022